Ładniejszy park w Dąbrowie koło Korczewa przy Muzeum Ziemiaństwa
- nasadzenia roślinności, budowa alejek, bezpłatna linia autobusowa w weekendy

OPIS PROJEKTU

Projekt polega na dokończeniu zagospodarowania parku zgodnie z projektem wykonanym w 2021 r., tj, nasadzeniu krzewów, bylin, kwiatów, drzew, budowie alejek i wykonaniu pozostałych niezbędnych prac wynikających z projektu i potrzeb. Ponadto planowane jest wykonanie ogrodzenia na działce będącej w dzierżawie wieczystej (m.in. nr ewid. 1125/2 z obr. Dąbrowa) od strony drogi analogicznego do istniejącego ogrodzenia na działce właściwej Muzeum.

Ponadto w ramach promocji placówki, planowane jest uruchomieniu bezpłatnej linii dowożącej w weekendy i inne dni wolne (weekendy majowe, Boże Ciało i piątek po Bożym Ciele, 15 sierpnia)  analogicznie do realizowanego projektu w 2021 r. Linia uwzględniałaby dojazd z Siedlec, Łosic oraz w miarę możliwości połączenie z Przesmykami przez Kamianki i Korczewem. Godziny kursowania powinny być dostosowane do godzin otwarcia Muzeum. Linia analogicznie jak do funkcjonującego projektu w 2021 r. powinna mieć przystanki po drodze.  Proponuje się kursowanie autobusu w okresie od 29 (pt).04 do 02(nd).10.2022 r. w ilości 3 par. Ewentualne rozszerzenie terminu/zmiana trasy/liczba kursów może być przedmiotem analiz Muzeum (np. z mniejszą liczbą kursów w ciągu dnia).

Dodatkowo w przypadku niezrealizowania w 2021 r. budowy drogi dojazdowej do Muzeum, należy uwzględnić modernizację nawierzchni na drodze stanowiącej działkę nr ewid. 1117 z obrębu Dąbrowa. Organizacja ruchu musi uwzględniać ograniczenia tonażowe. Można ewentualnie rozważyć wykonanie nawierzchni mineralnej w rejonie stawu parkowego, celem ograniczenia prędkości, lub inne rozwiązania mające ograniczyć negatywny wpływ na znajdujący się przy drodze budynek oficyny.

Logo Budżetu Obywatelskiego Mazowsza
Rozbudowa oczyszczalni w zespole dworsko-parkowym na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie