Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie zaprasza do udziału w programie

"Kulturalna szkoła na Mazowszu"

Od 16 maja 2022 r. rusza program „Kulturalna szkoła na Mazowszu”. Dla wszystkich szkół z województwa mazowieckiego wstęp do muzeum jest płatny za symboliczną złotówkę od każdego uczestnika. Inicjatorem programu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Program ma na celu:

  • upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Mazowsza, wśród uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, jako zadania spełniającego ważne funkcje wychowawcze i edukacyjne,
  • inspirowanie do planowania i realizowania ciekawych lekcji pobudzających uczniów do czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu,
  • rozwijanie zainteresowań i kreatywności mazowieckich uczniów poprzez korzystanie z różnych form działalności kulturalnej,
  • umożliwienie mazowieckim uczniom większego dostępu do kultury, którzy często z powodu barier finansowych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego lub mają do niego utrudniony dostęp.

Do udziału w Programie uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych typu:

  • licea ogólnokształcące,
  • technika,
  • branżowe szkoły I stopnia,
  • szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
  • szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego.

Warunkiem skorzystania z programu jest złożenie przez szkołę wypełnionego zgłoszenia w formie papierowej na adres: Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, Dąbrowa 133, 08-109 Przesmyki i/lub elektronicznej na adres e-mail:  dabrowa@muzeumsiedlce.art.pl

Zgłaszającym grupę do uczestnictwa w ofercie instytucji kultury może być Dyrektor szkoły lub Zastępca Dyrektora. Wypełniający formularz oświadcza jednocześnie, że wszystkie wymienione osoby są uczniami danej szkoły. Instytucja dokona oceny zgłoszenia pod względem formalnym i skontaktuje się ze zgłaszającym w celu potwierdzenia zgłoszenia i ustalenia terminu wizyty.

Program „Kulturalna szkoła na Mazowszu”
Program Kulturalna szkoła na Mazowszu

 

Formularz zgłoszenia do programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu”
Zgłoszenie do programu Kulturalna szkoła na Mazowszu