ZAPROSZENIE NA KONKURS
"UKŁADANIE BUKIETÓW Z KWIATÓW POLNYCH"

Regulamin konkursu „UKŁADANIE BUKIETÓW Z KWIATÓW POLNYCH”

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
 2. Zasady konkursu określone są regulaminem, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 3. Konkurs jest adresowany do mieszkańców powiatów łosickiego i siedleckiego oraz turystów przebywających na terenie tych powiatów.
CELE:
 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej (z dziedziny przyrodniczo-botanicznej),
 • rozwijanie zainteresowań osobistych, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych,
 • zachęcenie do współpracy z Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie.
TEMAT:

Uczestnicy przygotują własnoręcznie bukiety z kwiatów polnych oraz roślin dziko rosnących.

DATA I MIEJSCE KONKURSU:

20 czerwca 2017 roku godz. 17:00 Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie , Dąbrowa 133, 08-109 Przesmyki.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
 1. Konkurs jest otwarty dla mieszkańców powiatów łosickiego i siedleckiego oraz turystów przebywających na terenie tych powiatów.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przyniesienie zebranych kwiatów polnych oraz roślin dziko rosnących do wykonania bukietu.
 3. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu 1 bukiet własnego autorstwa.
 4. Bukiet konkursowy powinien składać się wyłącznie z kwiatów polnych i roślin dziko rosnących.
 5. Prace niespełniające wymogów regulaminowych będą wyłączone z udziału w konkursie.
 6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
PRZEBIEG KONKURSU:
 1. Pracę konkursową należy wykonać w siedzibie Organizatora z przyniesionych przez uczestników kwiatów polnych i roślin dziko rosnących.
 2. Praca wykonana niezgodnie z regulaminem nie będzie brana pod uwagę w konkursie.
 3. Prace oceni Jury powołane przez Organizatora w dniu konkursu.
 4. Przy ocenie bukietów Jury uwzględnia: jakość wykonania oraz poziom artystyczny.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu oraz na stronie internetowej www.muzeumdabrowa.pl  w zakładce WYDARZENIA.
 6. Laureaci zostaną poinformowani o werdykcie komisji konkursowej w dniu konkursu, po jego zakończeniu.
 7. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
NAGRODY:
 1. Dla laureatów pierwszych trzech miejsc, przewidziano następujące nagrody pieniężne:
NAGRODY
1 MIEJSCE
2 MIEJSCE
3 MIEJSCE
Kwota nagrody

200 zł150 zł

100 zł

 1. Przewidziano trzy wyróżnienia z nagrodą pieniężną w kwocie 50 zł.
 2. Jury ma prawo dokonania innego podziału nagród .
 3. Uroczyste ogłoszenie wyników, prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie w dniu 20 czerwca 2017 roku (wtorek), po zakończeniu konkursu.
WYKORZYSTANIE PRAC I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
 1. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystanie przez Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie.
 2. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku przez Organizatora. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
DODATKOWE INFORMACJE:
 1. Dodatkowe informacje na temat konkursu będą udzielane w sekretariacie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie: tel. (25) 641-26-20, e-mail: dabrowa@muzeumsiedlce.art.pl